Vi klimakompenserer våre restutslipp

Vi er glade for å kunne fortelle våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere at vi klimakompenserer våre utslipp gjennom kjøp av klimakreditter av høy kvalitet fra KAPO. Det betyr at vi tar ansvar for vår påvirkning på klimaet, samtidig som vi jobber aktivt med å redusere våre utslipp.

INNVA tar steget og klimakompenserer våre restutslipp i samarbeid med Kapo.

I INNVA tar vi klima og miljø på alvor og gjør det vi kan for å minske vårt miljøfotavtrykk. I 2017 ble vi Miljøfyrtårn sertifisert for første gang og siden den gang har mange tiltak blitt gjennomført både i forhold til fysiske tiltak i byggene våre, på transportsiden og gjennom digitalisering. Nå klimakompenserer vi også våre restutslipp.

Mål om ytterligere reduksjon

Gjennom våre årlige klimaregnskap kan vi følge med på vår reduksjon av klimautslipp. Vi har allerede gjennomført mange tiltak som bidrar til å redusere vårt utslipp, og vi fortsetter å se etter flere muligheter for å gjøre vår virksomhet mer bærekraftig. Et klimaregnskap er delt inn i ulike scopes. I år har INNVA valgt å klimakompensere våre residualutslipp i scope 1 og 2, som utgjør 37 tonn CO2 i året 2024. For 2025 ønsker vi også å ta det enda et steg videre, og klimakompenserer for scope 1, 2 og 3 slik at vi blir fullstendig klimakompensert for alle kartlagte utslipp i 2026. Ved å jobbe systematisk med utslippsreduksjoner samtidig som vi klimakompenserer for både direkte og indirekte utslipp tar vi ansvar for vårt klimaavtrykk!

Vi har valgt å klimakompensere i samarbeid med Kapo som jobber etter den høyeste standarden som er innen klimakompensering – Gold Standard og Verified Carbon Standard (VCS). Kapo følger opp flere prosjekter som sørger for at det plantes skog som tar opp tilsvarende mengde CO2 (pluss et tillegg på ca. 20% for å være sikre) som vi er ansvarlige for å slippe ut. 

To store prosjekter for skogplanting i Panema og Tanzania 

Disse prosjektene tar for seg planting av trær. Skogen er et økosystem og prosjektene jobber aktivt med å bygge skogen opp igjen og samtidig sørge for at den ikke ødelegges. I tillegg til å plante skog støtter prosjektet lokalbefolkningen gjennom nye arbeidsplasser, infrastruktur og utdanning.  

1. Uchindile & Mapanda i Tanzania: 

Mellom 1990 og 2010 mistet Tanzania 19,4 % – rundt åtte millioner hektar – av sitt skogsdekke. For å snu denne trenden, gjenoppbygger dette skogplantingsprosjektet basert i det sørlige høylandet i Tanzania furu- og eukalyptusskoger over distriktene Uchindile og Mapanda. Samtidig som det aktivt støtter lokalsamfunnene.  

Før prosjektet startet, bestod området forringet gressareal med betydelig lavere karbonbindingskapasitet enn en etablert skog. Ved hjelp av bærekraftig hogstpraksis bygger prosjektet et basisskogdekke og opprettholder kontinuerlig kapasitet for videre skogforyngelse.  

Prosjektaktiviteter støtter fire landsbyer med mer enn 1000 husholdninger som sikrer sysselsetting for mer enn 340 personer. Prosjektutvikleren er opptatt av å forbedre sosiale forhold i deltakende lokalsamfunn. For eksempel ved å bygge brønner for å gi landsbyboere bedre tilgang til vann og forbedre infrastrukturen som skoler og sykehus. Ytterligere sosiale utviklingsaktiviteter inkluderer opplæring i entreprenørskap for kvinner og distribusjon av frøplanter til nabokommuner. 

Foto fra Co2ol Tropical Mix i Panama

2. Co2ol Tropical Mix i Panama: 

Store områder i Panama, som tidligere bestod av skog, har blitt ødelagt og benyttet til kvegdrift. Prosjektet sørger for gjenoppbygging av skogen med lokale tresorter, som gradvis skaper en blandet skog. Prosjektet bidrar til bærekraftig tømmerproduksjon og kakao-plantasjer, samtidig som det beskytter det biologiske mangfoldet og gjenoppretter et bærekraftig økosystem. 

Bærekraftig skogdrift og kakao-produksjon bidrar med mer enn 150 lokale arbeidsplasser så langt, og forbedrer derfor den økonomiske og sosiale situasjonen til lokalbefolkningen i området. 

Begge prosjektene til Kapo setter søkelyset på flere bærekraftsmål i tillegg til å redusere klimagassutslipp gjennom å klimakompensere. Både FN sine bærekraftsmål som gir sosiale og økonomiske fordeler dekkes. 

Dersom du har spørsmål knyttet til vårt arbeid med klima og miljø kan du ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig i INNVA, Line Løset.

Du kan lese mer om prosjektet på Kapo sine nettsider.