Salgs- og leveringsbetingelser

FL-VA/VVS/KULDE 2020
INNVA AS følger felles salgs og leveringsbetingelser for VA- og VVS bransjen.

Priser
Prisene er eks. mva. Frakt og emballasje komme i tillegg. Prisgrunnlaget er tilbudstidspunktets innkjøpspriser, valutakurser
etc. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på bakgrunn av dette. Er det ikke gitt et tilbud, vil ordrebekreftelsen
anses som prisgrunnlaget.

Faktura
Dersom faktura ikke er i samsvar med mottatt leveranse, skal INNVA AS ha beskjed senest innen 7 dager fra fakturamottak.
Reklamasjon etter denne fristen blir ikke akseptert.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager fra leveringsdato, hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall påløper renteomkostninger
9,5% pa. INNVA AS har pant i solgte varer inntil disse er betalt i sin helhet.

Leveringstid
Etter avtale.

Vareforsendelse
INNVA leverer FCA til adresser i Norge iht INCOTERMS. INNVA AS besørger transport om intet annet er avtalt. Vi plikter å gi kjøper opplysninger om spesielle forhold av betydning for mottakelsen av varen. Kjøper skal omgående underrette INNVA AS dersom transporten ikke kan gjennomføres på den måten selger har angitt, eller som er normal mellom partene. Kjøper svarer for at forholdene på mottakerstedet tillater den planlagte leveringen. Eventuelle fraktomkostninger betales ikke ved mottakelsen,
men faktureres kjøper.

Leveringsforsinkelser
INNVA AS forplikter seg til å varsle kjøperen om forsinkelser, deres årsak og varighet i så god tid som mulig. Forsinkelser
og forhold som selger ikke er “herre over” (force majeure), gir ikke rett til heving av kjøpet. Erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelser kan bare gjøres gjeldende etter forutgående, skriftlig avtale.
Avtaler om konvensjonsalbot (dagmulkt) kjøperen måtte ha med tredjemann, kan ikke overføres på oss uten skriftlig
avtalte. INNVA AS kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos transportør /underleverandør.

Kontroll ved mottakelse av varen
Pakkseddel skal følge varen. Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og for øvrig undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Dersom varen grunnet emballasjens art eller av annen årsak, ikke kan undersøkes fullt ut ved mottakelsen, skal dette gjøres snarest mulig. Kjøper plikter å lagre varen på en etter forholdene forsvarlig
måte. INNVA AS har ikke ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap som er forårsaket av mangler ved den levert vare så lenge dette skyldes brukers uaktsomhet.

Retur av varer
All retur av varer skal forhåndsavtales med INNVA AS. Nytt materiell som lagerføres og som er uskadet i originalemballasjen,
tas i retur til fakturert pris minus 20 % for våre administrative kostnader. Dersom det ikke kan framvises faktura eller ordrebekreftelse belastes 50 % returgebyr på lagerførte varer. Materiell skal være ubrukte, rengjort, uten skader og i samme stand som ved levering.
INNVA AS har rett til å gjøre fradrag for teknisk kontroll / utbedring av varen. Hvis varen er skadet, har INNVA rett til avvise returen. Retur av varer mer enn 12 måneder etter leveringsdato fra INNVA aksepteres ikke. Retur av ikke-lagerførte varer Spesialprodukter og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.

Reklamasjoner
Mangler som oppdages eller burde ha vært oppdaget ved varens mottakelse, skal det reklameres over uten ugrunnet
opphold. Ellers reklameres det uten ugrunnet opphold etter at mangelen oppdages eller burde være oppdaget. Reklamasjonen skal varsles skriftlig og skal inneholde beskrivelse og bildedokumentasjon av mangelens art, omfang og skadested med adresse.Reklamerer ikke kjøper som bestemt ovenfor, til tross for at han har oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den,
taper han retten til å påberope seg mangelen. INNVA AS vil vurdere reklamasjonens berettigelse og evt. utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller del av denne. INNVA AS svarer ikke for mangel som kjøper ikke har
reklamert over innen ett år etter mottagelse av varen.