INNVA – klar med EPD på Hawle-ventiler

INNVA – klar med EPD på Hawle-ventiler! Vi er meget fornøyde med at Hawle nå har fått EPD på E3 sluseventiler og er klar over at det ligger mye arbeid bak beregningene. Selve EPDen er satt opp slik at det viser miljøfotavtrykket per enkelt produkt, dette er altså ikke en samle-EPD for flere produkter.

Ny EPD på sluseventiler

Hawle har lansert sin første miljødeklarasjon/EPD på E3 sluseventiler. INNVA er Norges leverandør av Hawle-produktene som er anerkjent for god kvalitet og lang levetid.

Miljødeklarasjon (EPD) for E3 sluseventiler
Bærekraft er et sentralt tema. I offentlige anskaffelser har etterspørselen etter EPD økt spesielt i de siste to til tre årene og er en viktig drivkraft for det grønne skiftet.

Hawle er en pioner i ventilbransjen spesielt når det kommer til introduksjon av bærekraftige produkter. Innovasjon, kvalitet og lang levetid kjennetegner produktene til Hawle. Det har tatt mange tiår å perfeksjonere produksjonsprosessene og designet på produktene. De går nå et skritt videre og presenterer den første miljødeklarasjon (EPD) for E3 sluseventilporteføljen. EPDene er utarbeidet sammen med Daxner & Merl, et anerkjent konsulentkontor for bærekraft. Validering og publisering ble utført av Institut Bauen und Umwelt.

Hva er en EPD og hvordan vil INNVA presentere EPDene til Hawle?
En EPD er et dokument der resultatene av en livsløpsanalyse (LCA) presenteres, hvor beregningen er gjort etter et sett med kriterier (PCR). Dette innebærer å beregne de relevante livssyklusstadiene til et produkt – fra råvareutvinning til endelig resirkulering – samt utslippsfaktorene som er fastsatt av standarden. I tillegg til faktorer som ozonnedbrytningspotensial og bidrag til forsuring av vannforekomster, fokuseres det på karbonavtrykket.

– EPDer er i ferd med å etableres som en viktig del av det norske miljøarbeidet og vi håper at miljøkriteriet vil bli enda mer brukt i tiden fremover. INNVA vil knytte alle EPDene inn i PIM- og BIM-informasjonen. Når våre produkter har en EPD vil du finne den under produktets dokumenter – på nettsiden, påpeker Line Løset, bærekraftansvarlig i INNVA.

Hva betyr dette helt konkret?
Hawle utførte en simulering for å måle miljøpåvirkningen av en DN 100 E3 sluseventil med flenser. Europeisk produksjon av både råvarer og produkter spiller en viktig rolle for resultatet. 74 prosent av råvaremateriale til produktene som Hawle produserer i Østerrike, fraktes under 50 mil i radius til fabrikken.

Dersom de hadde brukt råvarer fra Østen i stedet for regionale kilder med korte transportavstander, ville økningen av CO2-utslippene vært doblet. Vi mener at hver unødvendige kilo CO2 er ett for mye.

– Som kvalitetsleverandør stiller vi også strenge krav til alle leverandører. Alle må signere vår «Code of Conduct», som tydeliggjør våre forventninger til leverandører, og er samtidig et godt utgangspunkt for aktsomhetsvurderingene vi gjør, forteller Alexander Hummelshøj, logistikksjef i INNVA.

Hawle vil publisere flere EPDer for følgende produkter fremover:

  1. Kombiventiler og Combiflex
  2. Serviceventiler
  3. Hydranter
  4. Koblinger

Hawle produserer produktene sine i Europa og med lokale råvarekilder, bærekraftige produksjon og ved å introdusere EPD, har de tatt et nytt viktig skritt mot bærekraft, og miljøbevissthet.