Brannhydranter er en del av vår kritiske infrastruktur og brannberedskap

Hovedformålet med brannhydranter er å fungere som en vannkilde i tilfelle brann. Når det oppstår en brann, fjernes lokket som dekker brannhydrantens utløp, og en brannslange eller pumpeinntaksslange kobles til utløpet. En spesialnøkkel eller nøkkel brukes deretter til å åpne ventilen på toppen av hydranten for å tillate vannstrøm fra utløpene.

Brannhydranter spiller en avgjørende rolle i å sikre rask og effektiv brannslokking, og i Norge er standardene for disse livsviktige innretningene regulert for å opprettholde brannsikkerheten. Norske myndigheter har fastsatt klare krav og retningslinjer for utforming, plassering og vedlikehold av brannhydranter, som er i samsvar med europeiske standarder.

Må virke i en nødsituasjon

En nøkkelfaktor for effektiv bruk av brannhydranter er deres plassering og tilgjengelighet. Hydranter må plasseres slik at de er lett tilgjengelige for brannvesenet, og det skal være tilstrekkelig plass rundt hydranten for enkel manøvrering. Hindringer som blokkerer tilgangen til hydranten er uakseptable, og de skal fjernes for å sikre en rask respons i nødsituasjoner.

For å lette identifikasjonen av hydrantenes egenskaper og vannforsyningskapasitet, skal de være fargekodet og tydelig merket. Dette gir brannmannskapene viktig informasjon i løpet av en hektisk brannsituasjon. Fargene og merkene følger standardiserte retningslinjer som bidrar til en enhetlig tilnærming nasjonalt.

Kvalitet og vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av brannhydranter er essensielt for å sikre pålitelighet og effektivitet. Inspeksjoner, rengjøring og utskifting av deler ved behov er rutinemessige oppgaver som må utføres for å opprettholde hydrantenes funksjonalitet. Det er også viktig å sørge for at hydrantene ikke er påvirket av kulde, frost eller andre værforhold som kan påvirke ytelsen.

Ulike hovedtyper brannhydranter:

1. Hydranter over terreng – dropp hydrant

Ulike hovedtyper brannhydranter:

 • Dette er den vanligste typen hydrant, og den er plassert over bakken.
 • Den har en låst kappe som beskytter ventilene mot vær og forurensing.
 • Ofte finnes de langs veier og fortau.
 • Denne hydranten er knekkbar slik at den enkelt knekker av ved påkjørsel av f. eks biler og andre kjøretøy og er lett å sette opp igjen.

2. Hydranter for nedgraving – fristrømshydrant

 • Denne typen hydrant er plassert under bakkenivå og er som regel gravd ned
 • Den gir et mer estetisk utseende og reduserer risikoen for skade eller hindringer overbakken.
 • Hydranten kan være teleskopisk og justerbar som gjør tilkoblingen enklere

3. Tunnel hydranter

 • Disse hydrantene brukes i tunnel og står som regel i skap på siden i tunnelveggen.
 • De leveres etter kunden sine eksakte mål.

4. Brannventil i kum – stengbar brannventil

 • Dette er den mest brukte løsningen til uttak av brannvann.
 • Brannventil i kum. Settes gjerne på ventilkryss eller T.

Kapasiteter

Hydranters kapasitet oppgis fra produsent ved 1 bars trykkfall.

Dette forteller hvor mye vann som vil strømme ut fra hydranten fullt åpen mot friluft dersom ledningstrykket er 1 bar.

Dette må ikke forveksles med hydrantens kapasitet ved et normalt driftstrykk på minimum 3-4 bar. Som eksempel vil Hawles fristrømshydrant (DN 80) som ved 1 bar gir ca 42 l/sek, allerede ved et ledningstrykk på 1,4 bar levere 50 l/sek, som ofte oppgis som et kapasitetskrav til hydranter i næringsområder. Ved normalt ledningstrykk, som gjerne ligger godt over dette, oppnår man en ytterligere kapasitetsøkning igjennom hydranten.

Litt forenklet så vil kapasiteten om vi ser bort i fra friksjon og turbulens som oppstår, dobles om trykkfallet firedobles. I praksis vil imidlertid økt vannhastighet, dvs. gjennomstrømning også øke friksjon og turbulens. Sagt på en annen måte, vil økende ledningstrykk gi økt kapasitet for hydranten inntil friksjon og turbulens hindrer ytterligere kapasitetsøkning.

Hvorfor bør du velge brannhydranter fra Hawle?

 • Bruker korrosjonsbestandige materialer som gir lang levetid.
 • Alle hydranter over terreng kan vedlikeholdes fra bakkeplan.

Innva leverer brannhydranter fra Hawle og har lang erfaring og kunnskap med prosjektering og spesialtilpasning.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om våre brannhydranter.
Kontakt oss.

Gå til produktkatalogen for å se å lese mer om våre brannhydranter.
Se på våre ulike brannhydranter her.