Åpnehetsloven

INNVA AS er en distributør av i hovedsak ventiler og rørsystemer til vann og avløp med over 90% av omsetningen basert på produkter fra E. Hawle Armaturenwerke (overordnet organisert gjennom Hawle Austria Group) i Østerrike. Øvrige leverandører er også hjemmehørende i Europa. INNVA AS importerer og selger i det norske markedet, og er lokalisert på Skui i Bærum. INNVA AS er 100% eid av AxFlow Norway Group på Lilleaker i Oslo, som igjen er en del av Axel Johnson International, heretter kalt AxInter.

Som kvalitetsleverandør stiller INNVA AS også strenge krav til våre underleverandører. Alle skal signere Axel Johnson International sin «Code of Conduct», som tydeliggjør våre forventninger til de som leverandør, og er samtidig et godt utgangspunkt for aktsomhetsvurderingene vi gjør. Innkjøpsansvarlig i INNVA AS er ansvarlig for dette.

Alle ansatte i INNVA signerer også denne, samt AxInters «Code of Ethics», og det forventes at disse følges. Ledere med personalansvar i bedriften er ansvarlig for dette i egen avdeling.

Dersom det er bekymring om negative konsekvenser av vårt virke, internt eller eksternt, har vi klare varslingsrutiner. Internt varsles verneombud, eksternt er daglig leder ansvarlig for oppfølging av varsler. Varsling og spørsmål kan stilles til post@innva.no. Alle varsler blir dokumentert i vårt CRM-system.

Utgangspunktet for aktsomhetsvurderingene er som nevnt over vår «Code of Conduct». I tillegg gjør vi vurderinger basert på geografisk risikokart utarbeidet av AxInter:

Samtlige av våre leverandører unntatt en har sin produksjon i «Low Risk»-land. Unntaket er Özkan som holder til i Izmir i Tyrkia, her definert som «High Risk»-land. Özkan er 100% eid av Hawle Austria Group og følger deres strenge retningslinjer for bærekraft, menneskerettigheter og samfunnsansvar, og utgjør slik vi ser det lav risiko på linje med morselskapet. Det foreligger også en egen «Corporate Social Responsibility Report» fra gruppen.

Pr. juni 2023 vurderer vi det til at ingen av våre leverandører i dag utgjør noen risiko. Skulle dette endre seg ved neste vurdering (senest innen juni 2024) vil vi følge følgende tiltaksplan:

  • Kartlegging av eventuelle negative konsekvenser
  • Redegjørelse fra vedkommende leverandør
  • Krav til vedkommende leverandør om retting av avvik, herunder oppreisning til eventuelle skadelidende
  • Terminering av avtale dersom leverandøren ikke utfører nødvendige tiltak eller ikke evner å oppfylle kravene i vår «CoC».